اطلاعيه
قابل‌توجه اعضاء محترم داراي امتياز در پروژه گل نرگس

بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم پروژه گل نرگس شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري می‌رساند؛ بحمدالله با پیگیری‌های انجام‌شده عمليات خاک‌برداری بلوك 13 به اتمام رسيده است و شركت در حال حاضر در مرحله انعقاد قرارداد با پيمانكار ( عمران خواجو ) جهت سفت‌کاری پروژه می‌باشد.
عليهذا از اعضا درخواست می‌گردد جهت واريز وجه طبق جدول ذيل اقدام نمايند.
رديف تاريخ واريزي مبلغ ( ريال ) توضيحات
1 15/10/1399 1.200.000.000 نقدي
2 15/11/1399 800.000.000 چك
3 15/02/1400 500.000.000 چك
4 15/03/1400 400.000.000 چك
5 15/04/1400 300.000.000 چك
6 15/05/1400 300.000.000 چك
7 15/06/1400 300.000.000 چك
8 15/07/1400 200.000.000 چك
جمع كل هزينه عمليات سفت‌کاری 4.000.000.000

تذكرات :
- هيچ محدوديتي جهت پرداخت به جز مرحله اول كه تا تاريخ 15/10/99 به صورت نقدي می‌باشد وجود ندارد و اعضا می‌توانند به صورت يكجا يا چند مرحله‌ای واريز نمايند. (شماره حساب 225230350005 بانک ملی شعبه استانداری)
- بديهي است واريزي اعضا در اين مرحله و امتيازات مكتسبه در پايان سال تعیین‌کننده، اعضاي بلوك 13 می‌باشد.
- همچنين اعضائي كه داراي دونيم واحد امتياز می‌باشند جهت تجميع و دريافت مبایعه‌نامه به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.

شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري