( اطلاعيه)


پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً با عنایت به تماس‌های تلفني، مراجعه مكرر و پیگیری‌ برخي همكاران محترم در خصوص كسر مبالغي از حقوق آنان جهت پروژه باغ گل دشت متعلق به اين تعاوني مسكن، به اطلاع می‌رساند؛ حسب بررسی‌های انجام‌شده، مبالغ مذكور به‌حساب شماره 219142480004 بانك ملي به نام شركت یکتا خدمات جاوید کوثر واريز و براساس اسناد و مدارك مالي موجود، از مبالغ دريافتي مذكورهیچ‌گونه وجهي در اين پروژه هزينه نشده است.
لذا شايسته است موضوع را از طريق شركت مذكور، مورد پيگيري قرار گيرد.


شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان