آگهی دعوت مجمع عمومی عادي ساليانه به‌طور فوق‌العاده نوبت اول
تاریخ انتشار:1398/08/18
جلسه مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:20 روز يكشنبه مورخ 1398/09/10 در محل نمازخانه استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3 رأی و هر شخص غير عضو تنها يك رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1398/09/06 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان
2) ارائه گزارش مالي توسط حسابدار يا مدير مالي
3) طرح و تصويب صورت‌های مالي سال 29/12/1397
4) ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شرکت تعاوني
5) انتخاب بازرس/ بازرسان اصلی و علی‌البدل.
6) تعيين خط‌مشی آينده شرکت تعاوني .

• داوطلبان تصدي سمت بازرسي به‌موجب ماده (2) دستورالعمل موظف‌اند حداکثر ظرف یک هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت، فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.


هیئت‌مدیره تعاوني مسكن كاركنان استانداری اصفهان