اطلاعیه عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

احتراماً با عنایت به شیوع و فراگیری ویروس کرونا دلتا و عطف به نامه شماره 1400مورخ 1400/04/19 اتحادیه تعاونی های مسکن استان اصفهان امکان برگزاری مجمع عمومی سالیانه جهت ارائه گزارشات و عملکرد هیئت مدیره در موعد مقرر نمی باشد.
علیهذا هیئت مدیره جهت شفاف سازی و اطلاع به اعضا محترم شرکت، هزینه ها و اقدامات انجام گردیده در مدت تصدی خود را بدینوسیله اعلام می دارد:
پروژه شهرک زاینده رود : صدور اسناد تفکیکی و انتقال آن به مالکان
پروژه تنکابن : واگذاری کامل، تجهیز نهایی واحد ها و در جریان صدور اسناد تفکیکی
پروژه گل نرگس :
هزینه های انجام شده مبلغ مرحله پیشرفت
تراکم 150.000.000.000 تکمیل
طراحی و نظارت نقشه برداری 10.000.000.000 در حال انجام
پروانه ساختمان دو بلوک 70.000.000.000 تکمیل
خاک برداری بلوک 13 14.300.000.000 تکمیل
سفت کاری بلوک 13 76.000.000.000 در حال انجام
حق امتیاز آب 30.240.000.000 در حال انجام
حق امتیاز برق 15.000.000 در حال انجام
عوارض ساختمانی 327.000.000 در حال انجام
هزینه های اداری،تشکیلاتی و متفرقه7.000.000.000 در حال انجام
بیمه کارگران ساختمانی 14.000.000.000 تکمیل
سایت نرم افزار امتیاز بندی 150.000.000 تکمیل
هزینه بیمه مالیات 900.000.000 در حال انجام
حق الزحمه مشاوران و مهندسین 1.475.000.000 در حال انجام
هزینه چاپ و طراحی 55.000.000 تکمیل

پروژه چشمه توتی :
هزینه های انجام شده مبلغ مرحله پیشرفت
طراحی و نظارت نقشه برداری 1.260.000.000 در حال انجام
تسطیح و دیوار کشی پلاک ها 50.000.000.000 تکمیل
مصالح مصرفی 1.000.000.000 تکمیل
حق امتیاز آب 52.200.000.000 در حال انجام
هزینه های اداری،تشکیلاتی و متفرقه 8.000.000.000 در حال انجام
آزمایشات خاک 120.000.000 تکمیل
هزینه بیمه مالیات 1.660.000.000 در حال انجام

پروژه باغ گلدشت : فروش باغ به مبلغ 132.000.000.000 ریال به صورت مزایده

پروژه چادگان : اخذ پایان ساخت سه واحد ویلای ساخته شده در دهکده تفریحی چادگان

لازم به ذکر است تمامی هزینه ها تا تاریخ 31/03/1400 می باشد. همچنین منظور از در حال انجام, یعنی امکان افزایش تا آخر پروژه کماکان وجود دارد.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان استانداری