احتراما نظر به اينكه شركت تعاوني در نظر دارد خدمات طراحي، معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي يكي از بلوك هاي واقع در مجموعه تفكيكي گل نرگس را با سطح اشغال تقريبي 3300 متر مربع به صورت 5 طبقه روي پيلوت و زير زمين متناسب با شيب زمين را به شركت واجد شرايط واگذار نمايد

مقتضي است پيشنهاد قيمت به دو صورت زير اعلام و پس از امضاء و ممهور نمودن به مهر شركت در پاكت در بسته تا پايان وقت اداري مورخ 1396/06/27 به دفتر تعاوني واقع در استانداري اصفهان تحويل نمائيد.

توضيحات:
1- شركت بايد داراي رتبه بندي معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد
2- رتبه بندي از سازمان نظام مهندسي استان الزامي است.


پيشنهاد قيمت:

1- طراحي مورد فوق به ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ پيشنهادي
به عدد ........................ ريال به حروف ....................................................... ريال.

2- طراحي با شرايط فوق به همراه مهر و خدمات نظام مهندسي به ازاي هر متر مربع زيربنا
به عدد ........................ ريال به حروف ....................................................... ريال.- جهت دریافت فرم های مربوطه لطفا به بخش (دانلود فایل ضمیمه) مراجعه فرمایید.