احتراما با توجه به پیگیری های انجام شده جهت اخذ پروانه ساختمان و تخفیف منظور شده، بدینوسیله به منظور پرداخت هزینه صدور پروانه به شهرداری از آن عضو محترم تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 1397/06/27 نسبت به واریز مبلغ و تحویل چک های مربوطه طبق جذول ذیل به صورت علی الحساب به شماره حساب 0202738188006 به نام این شرکت نزد بانک ملی شعبه استانداری، اقدام و اصل فیش بانکی را تحویل دفتر شرکت نمایید.

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه و عدم پرداخت، طبق قوانین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اساسنامه شرکت، با عضو برخورد می گردد.

همچنین واگذاری واحدها بر اساس امتیاز کسب شده از واریزی ها و به صورت ریال در روز محاسبه خواهد گردید.

شماره شبا: IR360170000000202738188006


۱- پرداخت نقدی به مبلغ ( 150.000.000 ) ریال جهت امتیاز یک واحد و مبلغ ( 75.000.000 ) ریال جهت امتیاز نیم واحد.
2- پرداخت چک به تاریخ ( 1397/8/15 ) و به مبلغ ( 150.000.000 ) ریال جهت امتیاز یک واحد و مبلغ ( 75.000.000 ) ریال جهت امتیاز نیم واحد.
3- پرداخت چک به تاریخ ( 1397/10/15 ) و به مبلغ ( 100.000.000 ) ریال جهت امتیاز یک واحد و مبلغ ( 50.000.000 ) ریال جهت امتیاز نیم واحد.