جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان راس ساعت 12:30
روز یکشنبه مورخ 1397/08/20 در محل نمازخانه استانداری واقع در اصفهان - خیابان باغ گلدسته - استانداری اصفهان تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با در دست داشتن (کارت ملی) خود راس ساعت مقرر در محل فوق الذکر حضور به هم رسانده و یا وکیل/نماینده خود را کتباً معرفی نماید.


دستور جلسه:

1. گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2. طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396 و بودجه سال جاری
3. ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی
4. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
5. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
6. تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

- داوطلبان تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده (2) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف (یک هفته) از انتشار آگهی دعوت، فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

- مدارک لازم:
کپی آخرین حکم کارگزینی + کپی شناسنامه و کارت ملی