بازدید معاون محترم استاندار، مدیر کل دفتر فنی، مدیر کل مالی و اداری و هیئت مدیره شرکت تعاونی از روند اجرایی پروژه تنکابن مورخ 1395/10/09 و اعلام رضایت از نحوه کار و زمان بندی کیفیت پروژه.