( اخطاريه نوبت اول )
اعضاء محترم پروژه 27 واحدي شهرك زاينده رود

سلام علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ،احتراماً پيرو اخطاریه‌های كتبي شماره 73 و 106 مورخ 28/03/1398 و 06/05/ 1398 و با عنايت به اخذ سند تفكيكي مجتمع 27 واحدي شهرك زاینده‌رود براي آخرين بار درخواست می‌گردد حداكثر تا تاريخ 18/04/1399 تسویه حساب نمايند.
لذا مقتضي است مبلغ بدهي تعیین‌شده( بدون هزينه اخذ سند ) را حداكثر تا تاريخ 15/04/1398 به‌حساب جاري شماره 01055966061 بانك رسالت شعبه خواجو واريز نماييد و فيش مربوطه را به دفتر تعاوني مسكن ارائه نماييد.
لازم به ذكر است پس از تاريخ مذكور در اخطاريه دوم مبلغ بدهي با احتساب 25% جريمه محاسبه و دريافت خواهد گرديد.
بديهي است در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذكور؛ ضمن اعمال جريمه ديركرد، تعاوني از انتقال سند مالكيت معذور و برابر مقررات اساسنامه، اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
همچنين با عنايت به وام دريافتي از بانك مسكن تا زمان تسويه با شعبه موردنظر، سند ملك در رهن بانك باقي می‌ماند.
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري