احتراما پيرو اطلاعيه قبلي و براساس تبصره 2 ماده 11 اساسنامه ؛ اطلاعات مربوط به هريك از سهامداران و امتياز واگذار شده به آنان بايد در دفاتر شركت تعاوني ثبت گردد.
عليهذا به منظور پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي و نيز سهولت دسترسي به اطلاعات همكاران محترم داراي امتياز در پروژه هاي گل نرگس و زيتون و پيگيري امور مربوطه تا حصول نتيجه ، از كليه اعضاء محترم تقاضا ميگردد ؛ چنانچه تاكنون امتياز خود را واگذار نموده ايد نسبت به ارائه مدارك و مستندات اقدام و چنانچه تصميم به واگذاري آن در آينده را داريد ، با هماهنگي شركت و تحت نظر هيئت مديره اقدام نماييد.
بديهي است هرگونه نقل و انتقال بدون هماهنگي با دفتر شركت و رعايت ننمودن تشريفات قانوني فوق الذكر از نظر شركت فاقد اعتبار است.