(اطلاعيه)
قابل توجه اعضاي محترم پروژه چشمه توتي
سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً با عنايت به اتمام عمليات تسطيح و آماده سازي پلاک‌ها و تصميم هیئت‌مدیره تعاوني مسكن مبني بر تحويل پلاک‌های پروژه مذكور به اعضاي داراي امتياز و با توجه به محدودیت‌های ناشي از شيوع ويروس كوييد19 و به منظور رعايت پروتکل‌های بهداشتي ، لذا از اعضاي محترم دعوت می‌گردد؛ از تاريخ 19/ 05/1399 لغايت 07/06/1399 با در دست داشتن اصل سند بر اساس جدول زمان‌بندی پيوست، جهت دريافت برگ واگذاري به تعاوني مراجعه و سپس به محل پروژه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدظهر جهت تحويل زمين اقدام فرماييد.
لذا از اعضاي محترم كه هنوز نسبت به هزينه تسطيح به تعاوني بدهكار ميباشند، درخواست می‌گردد ، در اسرع وقت جهت تسويه حساب و سپس اخذ برگ واگذاري به دفتر تعاوني مراجعه فرمايند.
لازم به ذكر است اعضايي كه امتياز مذكور خود را واگذار و نسبت به ارسال مدارك اقدام ننموده اند شايسته است مدارك انتقال خود را به تعاوني تحويل در غير اينصورت تعاوني در خصوص تحويل برگ واگذاري هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
بديهي است پس از تاريخ مذكور پروژه تحويل قطعي خواهد شد و تعاوني مسكن هیچ‌گونه تعهدي نسبت به واگذاري پروژه ندارد.


علي محمد رضواني
مدیرعامل

جهت دریافت فایل جدول زمان بندی به قسمت دانلود فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.