احتراما با توجه به مصوبه هیئت مدیره مبنی بر برگزاری انجام مناقصه و شروع عملیات اجرایی تسطیح، خاکبرداری، و خاکریزی اراضی پروژه چشمه توتی، بدینوسیله به منظور تامین بار مالی انجام پروژه، از آن عضو محترم تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 1397/07/01 نسبت به واریز مبلغ ( 100.000.000 ) ریال جهت امتیاز یک واحد به صورت علی الحساب به شماره حساب 4110142900102 به نام این شرکت تعاونی نزد بانک مسکن شعبه مرکزی اقدام و اصل فیش بانکی را تحویل دفتر شرکت نمایید.

لازم به ذکر است مبلغ برای امتیاز نیم واحد ( 50.000.000 ) ریال می باشد.

شماره شبا: IR460140040004110142900102