اطلاعيه
قابل‌توجه كليه اعضاء محترم پروژه 27 واحدي شهرك زاينده رود

سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً با عنايت به صورت‌جلسه تحويل موقت مورخ 1397/05/31 فی‌مابین شركت نگين ساختار پرديس اصفهان و تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان، به اطلاع كليه اعضاء محترم می‌رساند چنانچه واحد مسكوني مورد تملك داراي عيوب و نواقصي است كه مربوط به كار پيمانكار پروژه می‌باشد را حداكثر تا تاريخ 1398/07/20 به‌صورت مكتوب به دفتر تعاوني ارائه فرماييد.
بديهي است پس از تاريخ مذكور پروژه تحويل قطعي خواهد شد و تعاوني مسكن هیچ‌گونه تعهدي نسبت به رفع عيوب پروژه مذكور ندارد.

مرتضائي فر
مدیرعامل