اخطاريه نوبت اول
قابل‌توجه كليه اعضاء محترم داراي امتياز در پروژه چشمه توتي ( زيتون )
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به اتمام عمليات تسطيح و خاكبرداري پروژه و پيرو اطلاعیه‌های قبلي مبني بر پرداخت مبلغ تعیین‌شده بابت عمليات مذكور (امتياز كامل 100.000.000 ريال و امتياز نصف 50.000.000 ريال )
از اعضاء محترمي كه تاكنون نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننموده‌اند براي آخرين بار درخواست می‌گردد حداكثر تا تاريخ 1398/11/21 تسویه‌حساب نمايند.
بديهي است پس از تاريخ مذكور مبلغ بدهي در اخطاريه دوم با احتساب 25% افزايش تعرفه سال 98، هزينه تسطيح پروژه محاسبه و دريافت خواهد گرديد و سپس براساس ماده 58 اساسنامه با عضو برخورد خواهد شد.


هيئت مديره تعاوني مسكن كاركنان استانداري