عضو محترم پروژه شهرك زاینده‌رود

سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً به پيوست مصوبه شماره 58 مورخ 20/11/99 هيئت مديره و پيرو ابلاغيه هاي قبلي بدينوسيله بدهي جنابعالي بابت پروژه 27 واحدي شهرك زاینده‌رود با احتساب 25 درصد جریمه محاسبه گردید.
با عنايت به ماده 10 قرارداد منعقده و ماده 58 اساسنامه و نظر به اينكه عوارض شهرداري تا پايان سال 99 تسويه گرديده لذا مقتضي است مبلغ بدهي تعیین‌شده را حداكثر تا تاريخ 15/11/1399 به‌حساب جاري شماره 01055966061 بانك رسالت شعبه خواجو واريز نماييد و فيش مربوطه را به دفتر تعاوني مسكن ارائه نماييد.
بديهي است در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذكور؛ ضمن اعمال جريمه مجدد ديركرد، تعاوني از انتقال سند مالكيت معذور و برابر مقررات اساسنامه، اقدام لازم به عمل خواهد آورد .
و من اله التوفيق
علی‌محمد رضواني
مدیرعامل