آگهی دعوت مجمع عمومی عادي به‌طور فوق‌العاده نوبت اول
تاریخ انتشار:30/09/1400
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول به‌طور فوق‌العاده شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:20 روز دوشنبه مورخ 11/11/1400 در محل نمازخانه استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3 رأی و هر شخص غير عضو تنها يك رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 06/11/1400 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) گزارش هيئت مديره و هیئت بازرسان
2) ارائه گزارش مالی توسط حسابرس مستقل
3) ارائه و تصويب صورت‌های مالي منتهي به 29/12/1398 و 29/12/1399 و نحوه تقسيم سود ويژه و میزان پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان و کارکنان و بودجه سال جاري اتحادیه.
4) ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني .
5) انتخاب اعضاء اصلي و علی‌البدل هیئت‌مدیره و هیئت بازرسان.
6) اتخاذ تصميم ميزان افزايش حقوق هیئت‌مدیره و مديرعامل و حق‌الزحمه بازرسين
7) تصويب فروش ويلاهاي چادگان و سهام زائرسرا و پروژه نوغان و خريد زمين با سرمايه وارده
8) تصويب آیین‌نامه معاملاتي طبق آخرين تغييرات برنامه و بودجه كشور
9) سهامي نمودن شركت تعاوني
10) تعيين خط‌مشی آينده
• داوطلبان تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسي موظفند حداکثر ظرف يکهفته از انتشار آگهي دعوت, فرم داوطلبي به انضمام مدارك مورد نياز را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان