احتراماًًًً نظر به اينكه اخذ پروانه ساختمان پروژه گل نرگس يكي از اولويتهاي كاري هيئت مديره جديد ميباشد كه انشاءاله با همراهي شما عزيزان در تامين بارمالي پروژه ، نسبت به اخذ پروانه از شهرداري در سال جاري انجام خواهد گرديد.
عليهذا به منظور پيشگيري از اعمال افزايش تعرفه بها پروانه ساخت و خدمات در سال آينده و پيرو اطلاعيه هيئت مديره محترم قبل
از اعضاء محترم كه تاكنون نسبت به پرداخت مبالغ تعيين شده ((400.000.000 ريال)) بابت امتياز يك واحد كامل و ((200.000.000 ريال)) بابت نصف امتياز اقدام ننموده اند ، درخواست ميگردد كه حداكثر تا تاريخ 1397/12/15 نسبت به واريز يا تكميل مبالغ مذكور كه به صورت علي الحساب دريافت ميگردد به حساب شماره 0202738188006 شركت تعاوني نزد بانك ملي شعبه استانداري واريز و اصل فيش بانكي را جهت تكميل پرونده تحويل دفتر نمايند.

شماره شبا بانك ملي (شعبه استانداري) : IR360170000000202738188006

ضمنا پرداختهاي اعضاء از تاريخ واريز وجه ( جهت اخذ پروانه ساختمان ) به بعد ، ملاك امتيازبندي انتخاب واحد در زمان تحويل پروژه خواهد بود.

بديهي است هرگونه افزايش تعرفه و بهاي خدمات اخذ پروانه ساختمان در سال 1398 به عهده اعضائي است كه تا تاريخ تعيين شده نسبت به واريز وجه خود اقدام ننموده اند و از اين جهت مسئوليتي متوجه هيئت مديره نخواهد بود.

مرتضائي فر
مديرعامل