جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان راس ساعت 12:30
روز دوشنبه مورخ 1396/08/08 در محل نمازخانه استانداری واقع در اصفهان - خیابان باغ گلدسته - استانداری اصفهان تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با در دست داشتن (کارت ملی) خود راس ساعت مقرر در محل فوق الذکر حضور به هم رسانده و یا وکیل/نماینده خود را کتباً معرفی نماید.


دستور جلسه:

1. گزارش هیآت مدیره و بازرسان
2. طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 و بودجه سال جاری
3. ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی
4. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
5. تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی