باسلام
احتراما پيرو اطلاعيه قبلي مورخ 1397/06/12 و با عنايت به عمليات اجرائي تسطيح ، خاكبرداري و خاكريزي اراضي پروژه چشمه توتي
از اعضاءمحترم كه تاكنون نسبت به پرداخت مبالغ تعيين شده (100.000.000 ريال) بابت امتياز يك واحد كامل و (500.000.000 ريال) بابت نصف امتياز اقدام ننموده اند، درخواست ميگرددكه حداكثر تا تاريخ 1397/12/20 نسبت به واريز يا تكميل مبالغ مذكور كه به صورت علي الحساب دريافت ميگردد به حساب شماره 4110142900102 شركت تعاوني نزد بانك مسكن شعبه كمال اسماعيل واريز و اصل فيش بانكي را جهت تكميل پرونده تحويل دفتر نمايند.

شماره شبا بانك مسكن ( شعبه كمال اسماعيل) : IR460140040004110142900102

بديهي است هرگونه افزايش تعرفه يا خسارت وارده بر عهده اعضائي است كه تا تاريخ شده نسبت به واريز وجه خود اقدام ننموده اند و از اين جهت مسئوليتي متوجه هيئت مديره نخواهد بود.