سفر يكي از مهمترين نياز رفاهي هر انسان است ، اما هزينه هاي سفر يكي از عوامل جلوگيري از اين تفريح مي باشد، در اين راستا اعضاء تواني مسكن ضمن فعاليت در زمينه تهيه زمين با همكاري با شركت تعاوني خدماتي فعاليت هاي بسيار ارزشمند و قابل ملاحظه اي را جهت رفاه و آسايش همكاران و اعضاء محترم در مشهد مقدس و ... نموده كه گزارشات آن در شركت مذكور ارائه خواهد شد