اخطاريه نوبت اول
عضو محترم پروژه تنكابن

سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً با عنايت به بند يك صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ 1399/06/19 مبني بر واگذاري پروژه تنكابن؛ به اطلاع می‌رساند با توجه به اينكه سررسيد و مهلت چک‌ها و تعهدات جنابعالي به اتمام رسيده و مبلغ بدهي شما بابت واحد واگذارشده ( بدون هزينه اخذ سند مالكيت ) تسویه نگردیده است .
لذا شايسته است؛ بدهي خود را حداكثر تا تاريخ 1399/07/01 به‌حساب سپرده كوتاه مدت شماره 0202738188006 بانك ملي شعبه استانداري واريز و فيش مربوطه را به دفتر تعاوني مسكن ارائه نماييد. ir 360170000000202738188006
بديهي است پس از تاريخ مذكور مبلغ بدهي در اخطاريه دوم با احتساب 25% جريمه، محاسبه و دريافت خواهد گرديد و سپس تعاوني از انتقال سند مالكيت معذور و براساس ماده 58 اساسنامه (شركت تعاوني می‌تواند با تصويب هیئت‌مدیره پس از دو بار اخطار كتبي به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از دومين اخطار نسبت به فسخ یک‌طرفه قرارداد فی‌مابین اقدام و عين مبلغ واریزشده توسط عضو به تعاوني را به‌حساب عضو مسترد نمايد.)، اقدام لازم به عمل خواهد آمد .شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان