احتراما شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان در نظر دارد با توجه به ماده 21 آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت، مصوبه مجمع عمومی شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري در نظر دارد؛ نسبت به فروش تعدادي از واحدهاي تكميل شده و آماده تحويل، پروژه تنكابنرا به صورت تك واحدي از طريق مزايده براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري، واگذار نمايد.
لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های شرکت در مزایده، به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نماييد.
لازم به ذكر است اولويت واگذاري با اعضاء تعاوني مسكن و كاركنان استانداري مي باشد.