احتراما شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان در نظر دارد با توجه به ماده 21 آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت، مصوب مجمع عمومی و هیئت مدیره مورخ 1394/04/17 جهت فروش بلوک 8 واحدی شماره 2 و بلوک 8 واحدی شماره 3 پروژه تنکابن به صورت تک واحدی و بلوک کامل از طریق مزایده اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های شرکت در مزایده، به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و یا از منوی (دانلود فایل ضمیمه) فرمهای مربوطه را دانلود نمایند.