پس از سال ها انتظار كاركنان ادارات استان و خانواده آن ها براي انجام مراحل آزاد سازي زمين چشمه توتي با همكاري استاندار معزز جناب آقاي دكتر زرگر پور و معاونين محترم آقايان سيستاني ، عقدائي و طرفه و همچنين مدير كل محترم دفتر فني جناب آقاي مهندس كاظمي و مدير كل محترم مالي و اداري جناب آقاي قاسمي و همچنين مدير كل محترم راه و شهرسازي ، ارشد محترم نظامي منطقه و مدير كل محترم دادگستري استان اين امر مهم در تير ماه 1396 محقق گرديد .