ضمن تبريك به سهامداران محترم پروژه گل نرگس

با توجه به اخذ مصوبات شوراي عالي معماري و مصوبات استاني و
توافقات في مابين استانداري، مسكن و شهرسازي، ارتش و
شهرداري، عمليات اجرايي پروژه گل نرگس در 68 هكتار از اراضي
ارتش واقع در دامنه شمالي كوه صفه مورخ 1395/09/18 با حضور
مسئولين كشوري و لشكري آغاز گرديد.