احتراما با عنايت به تبصره 2 ماده 3 اساسنامه ؛ موضوع تعهدات اعضاء و تعاوني در امور مربوط به تهيه زمين ، آماده سازي ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگي عقد قرارداد و سپس واگذاري واحدهاي احداثي به اعضاء و امور مربوط به بعد از واگذاري ، لغو عضويت و همچنين ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترك آنان و ساير موارد و به منظور تكميل و به روزرساني اطلاعات پروژه هاي در دست اجرا (پروژه گل نرگس و پروژه چشمه توتي (زيتون))
خواهشمند است چنانچه تا اين تاريخ نسبت به واگذاري امتياز خود به اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام نموده ايد ، در اسرع وقت با در دست داشتن مدارك و مستندات مربوطه به دفتر شركت مراجعه نماييد.

مرتضائي فر
مديرعامل