اعضاء محترم پروژه شهرك زاينده رود جهت دريافت نامه تحويل واحد به دفتر شركت تعاوني مراجعه بفرمائيد