سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً با عنایت به تصميم هیئت‌مدیره و پيرو اطلاعیه‌های قبلي مبني بر پرداخت مبلغ تعیین‌شده بابت تسطيح پروژه (امتياز كامل 100.000.000 ريال و امتياز نصف 50.000.000 ريال )
از اعضاء محترمي كه تاكنون نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننموده‌اند براي آخرين بار درخواست می‌گردد حداكثر تا تاريخ 10/03/1398 تسویه‌حساب نمايند.
بديهي است پس از تاريخ مذكور مبلغ بدهي با احتساب 25% افزايش، هزينه تسطيح پروژه در سال 1398 دريافت خواهد گرديد.